040 – 201 93 98 valkenswaard@sportivalife.nl

Algemene Voorwaarden

SportivaLife

Onze Voorwaarden

V-2-7-23

Artikel 1 – Inschrijving

Ondergetekende verklaart middels ondertekening van dit contract bekend te zijn en (zonder voorbehoud) akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
SportivaLife behoudt zich het recht voor om tussentijds de algemene voorwaarden en de openingstijden te wijzigen.

Artikel 2 – Startpakket

Bij het aangaan van een lidmaatschap is ondergetekende eenmalig een bedrag verschuldigd
voor het startpakket, hetgeen voor aanvang van de contractperiode voldaan dient te zijn. De hoogte van deze kosten is aangegeven op het inschrijfformulier.

Artikel 3 – Prijs en prijswijzigingen

1 – De prijs van het abonnement is even hoog als
overeengekomen en aangegeven op het inschrijfformulier.
Prijzen worden weergegeven per week, betalingen geschieden per maand.
2 – Acties en kortingsregelingen zijn nimmer van toepassing op lopende abonnementen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk vermeld.
3 – Acties kunnen nimmer met elkaar gecombineerd worden. Wanneer de deelnemer een abonnement afsluit met voorafgaand een gratis periode dan gaat de looptijd van het abonnement in na de gratis periode.
4 – Add-ons lopen gelijk aan de overeengekomen contractduur van het abonnement.
5 – Jongerenabonnementen worden bij bereik van leeftijdsgrens aangepast naar het dan geldende tarief.
6 – SportivaLife behoudt zich het recht voor om tussentijds de periodieke contributiebedragen en overige tarieven aan te passen. Prijswijzigingen worden één maand voor ingang bekend gemaakt.

Artikel 4 – Betaling

1 – Ondergetekende is gehouden tot stipte betaling van de aan SportivaLife zoals overeengekomen toekomende gelden. Inhoudende dat ondergetekende ten tijde van de automatische incasso voldoende saldo op de doorgegeven bankrekening heeft.
2 – Bij niet tijdige betaling geeft SportivaLife
ondergetekende middels een schriftelijke herinnering nog één week de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien ondergetekende wederom niet tijdig betaalt is er sprake van verzuim. SportivaLife is in dergelijk geval gerechtigd om wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten en 7,50 euro aan administratiekosten per stornatie of saldotekort in rekening te brengen. Indien ondergetekende 2 of meer betalingen achterloopt is SportivaLife gerechtigd het volledige openstaande contract te vorderen. Daarnaast is SportivaLife bevoegd om ondergetekende de toegang tot de sportfaciliteiten te weigeren waarbij de betalingsverplichting van het abonnement blijft bestaan.

Artikel 5 – Looptijd & Beëindigen van het abonnement

1 – De looptijd van het abonnement wordt overeengekomen in hele kalendermaanden, vooraf kan een deelperiode van kracht zijn.
2 – Indien ondergetekende diens lidmaatschap niet wenst te verlengen dient hij of zij zich persoonlijk uiterlijk 1 kalendermaand voor afloop van het abonnement uit te schrijven aan de balie van het betreffende fitnesscentrum middels een officieel uitschrijfformulier van SportivaLife. Bij gebrek aan opzegging wordt het abonnement stilzwijgend per maand verlengd. Opzeggingen door derden worden niet aangenomen of verwerkt. Tussentijdse beëindiging door ondergetekende is in beginsel niet mogelijk.
3 – In het geval van een meerjarige overeenkomst kan deze tussentijds in beginsel niet worden verkort of beëindigd. Door ondertekening van onderhavige voorwaarden verklaart ondergetekende bekend te zijn met deze bepaling en hier zonder voorbehoud mee akkoord te gaan.
4 – Ondergetekende is zich bewust dat eventuele opschortingen binnen het abonnement de einddatum van het abonnement met een evenredige periode zullen verlengen. Dit is ook van kracht bij sluiting wanneer hier overmacht van toepassing is. Door ondertekening van onderhavige voor-waarden verklaart ondergetekende bekend te zijn met deze bepaling en hier zonder voorbehoud mee akkoord te gaan.
5 – SportivaLife is gerechtigd het lidmaatschap tussentijds met directe ingang te beëindigen indien ondergetekende de bepalingen van artikel 4 niet of niet tijdig nakomt. Incorrect gedrag en misbruik van apparatuur of faciliteiten kan tevens resulteren in directe beëindiging van het lidmaatschap. Aanwijsbare schade aan toestellen of andere zaken binnen het centrum als gevolg hiervan zal volledig op het betreffende lid worden verhaald.
6 – Op deze overeenkomst zijn de huisregels van toepassing!

Artikel 6 – Eigen risico

Ondergetekende verklaart hierbij dat het gebruik van de accommodatie uitsluitend voor zijn of haar risico is en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door ondergetekende zelf worden gedragen. Door akkoord te gaan met onderhavige voorwaarde wordt door ondergetekende afstand gedaan van alle rechten met betrekking tot het instellen van een actie tegen SportivaLife wegens vergoeding van kosten, schade en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel opgelopen ten gevolge van de sportbeoefening of het gebruik van de accommodatie, als ook wegens het in ongerede raken van kleding en voorwerpen.

Artikel 7 – 24/7 Openingstijden

1 – Indien de deelnemer gebruik maakt van de 24/7 sportfaciliteiten is deze zich er duidelijk van bewust dat er buiten de normale openingstijden van de club géén begeleiding aanwezig is, SportivaLife adviseert dan ook samen te komen sporten. De deelnemer is niet gerechtigd achter de balie (of alarmzones) te komen, bij overtreding is SportivaLife gerechtigd om een direct opeisbare boete van 50 euro in rekening te brengen per overtreding.
2 – Tijdens onbemande uren mogen enkel de Lockers met sleutel en muntinworp gebruikt worden. Indien de gebruiker toch een Digilock Locker in gebruik neemt en een storing optreed kan de inhoud van de Locker pas de eerst opvolgende dag geopend worden door het dienstdoende personeel.

Artikel 8 – Ledenpas

Elke deelnemer krijgt als bewijs van lidmaatschap een ledenpas, welke gebruikt dient te worden bij binnenkomst ter registratie van het bezoek en voor de veiligheid. Zonder ledenpas kan de toegang tot de accommodatie geweigerd worden. Bij verlies of diefstal van de ledenpas wordt €7,50 in rekening gebracht.

Artikel 9 – Vertrouwelijk

De persoonlijke gegevens van onze leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor
administratieve doeleinden van SportivaLife gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.