Huisregels & algemene voorwaarden - SportivaLife Valkenswaard

Huisregels & algemene voorwaarden

Onze huisregels

• Geen halter/singlets shirts toegestaan i.v.m. hygiëne.
• Trainen met handdoek is verplicht.
• Schone binnen schoenen zijn verplicht.
• Zelf meegenomen drank is niet toegestaan.
• Verboden om te bellen tijdens gebruik apparaat/toestel.
• Toegang tot centrum middels verplichte ledenpas.
• Geen tassen of jassen toegestaan in de fitnessruimte. Deze kunnen opgeborgen worden in de daar voor bestemde lockers samen met andere waardevolle spullen.
• Respectvol met materiaal en apparaten omgaan.
• Materiaal en apparaten schoon achterlaten na gebruik.
• Instructies van teamleden SportivaLife MOET altijd opgevolgd worden.
• Training en gebruik van accommodatie is geheel op eigen risico.
• SportivaLife behoudt zich het recht voor om tussentijds de huisregels aan te passen.
• Tevens zijn de algemene voorwaarden van SportivaLife/Fitvak van kracht.
• Gewichten en attributen dienen na gebruik opgeruimd te worden.

Onze algemene voorwaarden

1. Inschrijving

Alle deelnemers ontvangen een exemplaar van dit lidmaatschapsreglement bij inschrijving. Deelnemers worden geacht dit reglement voor ondertekening te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening van dit contract het reglement en de daaraan verbonden voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. De directie van SportivaLife behoudt zich het recht voor om tussentijds de voorwaarden, het reglement, maandelijkse contributiebedragen, overige tarieven en de openingstijden te wijzigen. Alle abonnementen kunnen gedurende het jaar conform inflatie worden aangepast.

 

2. Startpakket

Bij het aangaan van een lidmaatschap is de klant eenmalig een bedrag verschuldigd voor het startpakket, hetgeen voor aanvang van de contractmaand voldaan dient te zijn. Deze kosten staan aangegeven op het inschrijfformulier.

 

3. Betaling

3.1 Ondergetekende is gehouden tot stipte betaling van de aan SportivaLife toekomende gelden, zulks door middel van voldoende saldo op de opgegeven bank/girorekening ten tijde van de automatische incasso. SportivaLife is gerechtigd om per onterechte stornatie €12,50 voor bank- en administratiekosten in rekening te brengen. Bij in gebreke blijven wordt de vordering in handen gesteld van een incassobureau dat voor en namens SportivaLife voor inning zal zorgen. Alle gemaakte kosten hiervoor zijn voor rekening van ondergetekende.
Ondergetekende verbindt zich hierbij ook de aan het incassobureau buitenrechtelijke incassokosten te betalen, zijnde de beloning voor de werkzaamheden van genoemd bureau door de houding van ondergetekende noodzakelijk geworden. Bij eventuele gerechtelijke invordering dient door de ondergetekende, behalve de genoemde incassokosten, óók de normale proces- en executiekosten te worden betaald.
3.2 In geval van niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap direct opeisbaar.

 

4. Prijsgarantie

De deelnemer is zich bewust dat hij of zij een Jubileum abonnement heeft afgesloten met zeer afwijkende condities welke in het voordeel zijn van deelnemer.
De deelnemer heeft het recht om voor het einde van het jubileum abonnement deze met een gelijke periode te verlengen waardoor de prijs van het abonnement niet verhoogt mag worden.
Indien de deelnemer het Jubileum abonnement niet verlengt zal het abonnement vrij opzegbaar worden en is per direct het normale tarief weer van toepassing.
Een eventuele gratis periode maakt géén onderdeel uit van contractduur van 52 of 104 weken.

 

5. Beëindigen van abonnement door de klant

De deelnemer is gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen door schriftelijke opzegging:

5.1 In geval van verhuizing naar een plaats buiten een straal van 20 km met een vestiging van SportivaLife als middelpunt. Kopie van het bewijs van inschrijving in uw nieuwe gemeente afgeven bij SportivaLife.

 

6. Beëindigen van abonnement door SportivaLife

SportivaLife is gerechtigd het lidmaatschap tussentijds met directe ingang te beëindigen indien de deelnemer de bepalingen van deze overeenkomst – waaronder de betalingsverplichtingen en/of het reglement – niet of niet tijdig nakomt. Incorrect gedrag, misbruik maken van apparatuur of faciliteiten kan resulteren tot directe beëindiging van het lidmaatschap, aanwijsbare schade aan toestellen of andere zaken binnen het centrum zal volledig op het betreffende lid worden verhaald.

 

7. Uitschrijven

Indien de deelnemer zijn lidmaatschap niet wenst te verlengen dient hij of zij dit uiterlijk 30 dagen voor afloop van het abonnement schriftelijk kenbaar te maken, gebeurt dit niet dan zal het abonnement stilzwijgend per maand verlengd worden. Voor opzegging kan uitsluitend gebruik gemaakt worden van het beëindigingsformulier bij de receptie.

 

8. Wijzigen van Abonnement

8.1 De deelnemer is gerechtigd het lidmaatschap van deze overeenkomst over te dragen aan derden en is gerechtigd het abonnement tussentijds te verlagen, beide tegen betaling van € 35,00 aan administratiekosten. Tussentijdse verlaging geldt voor de resterende maanden. Verhoging van het abonnement kan ten alle tijden, door middel van het invullen van een nieuw inschrijfformulier, hiervoor worden geen extra kosten berekend. Bij verhoging wordt de datum van verhoging aangehouden als startdatum van het nieuwe abonnement.

8.2 De directie van SportivaLife behoudt zich het recht voor om tussentijds de voorwaarden, het reglement, lesroosters, periodieke contributiebedragen, overige tarieven en de openingstijden te wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat de directie dit op enigerlei wijze schriftelijk bekend maakt, met inachtneming van een billijke periode.

 

9. Eigen risico

De ondergetekende verklaart hierbij dat de trainingen c.q. gebruik van de accommodatie, uitsluitend voor zijn/haar risico is en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf zullen worden gedragen. Ondergetekende verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een actie tegen SportivaLife wegens vergoeding van kosten, schade en interesten, als gevolg van enig ongeval of letsel opgelopen ten gevolge van sportbeoefening of het gebruik van de accommodatie, als ook wegens het in ongerede raken van kleding en voorwerpen, tenzij dit aan opzet of grove schuld te wijten is.

 

10. Acties

De directie heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Deze zijn nimmer van toepassing op lopende abonnementen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk vermeld.

 

11. Ledenpas

Elke deelnemer krijgt als bewijs van lidmaatschap een ledenpas met lidmaatschapsnummer. Deze dient te worden gebruikt bij binnenkomst voor de registratie van het bezoek en de veiligheid. Bij verlies of diefstal van de ledenpas wordt € 7,50 in rekening gebracht als in geval van aankoop met betrekking tot de nieuwe verplichte pas. Het is niet toegestaan dat enig ander persoon gebruik maakt van de ledenpas.

 

12. Huisregels

Op deze overeenkomst zijn mede van toepassing de bepalingen van het huisreglement. Welke onverbrekelijk deel uitmaken van deze overeenkomst.

 

13. Vertrouwelijk

Deze persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van SportivaLife gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden gebruikt en/of aan derden ter beschikking gesteld.

Ben je overtuigd?

SportivaLife heeft aantrekkelijke pakketten en prijzen voor iedereen. Al onze abonnementen zijn all-in, zodat je altijd van al het beste van SportivaLife kunt profiteren.

Bekijk onze abonnementen

Wil je op de hoogte blijven van onze laatste aanbiedingen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!